петак, 29. септембар 2017.

Ministarstvo o arbitraži - Krajina osiguranje

Број: 06.01/059-2771-2/17
Датум: 29.09.2017.


ПРЕДМЕТ: Одговор – доставља се


Поштовани,

овим путем Вам достављамо одговор на постављена питања у са арбитражом у случају „Крајина осигурање“:

                Министарство финансија Републике Српске није до данас званично добило акт Правобранилаштва Босне и Херцеговине у вези покретања Арбитраже у предмету ,,Крајина осигурање“, али је за исту сазнало посредно путем медија као и путем званичних сајтова везаних за вођење арбитражних посупака у БиХ.
                Ово министарство је дана 05.07.2017. године запримило допис Правобранилаштва Босне и Херцеговине број: 01-10-6-Еи-3/17 од 04.07.2017. године, којим се тражи наше изјашњење на наводе из дописа који су Naveen Aggarwall и Neete Gupta доставили Предсједавајућем Предсједништва и Предсједавајућем Савјета министара Босне и Херцеговине преко адвокатске канцеларије Baker&McKenzie.
                По пријему наведеног дописа обратили смо се надлежним институцијама од којих смо затражили изјашњења на наводе из предметног писма.
                Своја изјашњења су доставили Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Министарство правде Републике Српске, Бањалучка берза а.д. Бања Лука, Централни регистар хартија од вриједности (у даљем тексту: Централни регистар ХОВ), Агенција за осигурање Републике Српске, Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија за ХОВ) и Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (у даљем тексту: ИРБ).
                Сходно изјашњењима наведених институција и друштава, ово министарство се на наводе из предметног дописа изјаснило.
                Тачно је да су лица Naveen Aggarwall и Neete Gupta, купили акције друштва Крајина осигурање а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Крајина), те су као такви уписани у надлежни регистар хартија од вриједности као власници ових акција чиме у складу са законским одредбама остварују права као и домаћи акционари.
                Према подацима добијеним од Комисије за ХОВ ова лица нису пријавила заједничко дјеловање у поступку куповине акција у друштву Крајина, а након проведених истражних радњи утврђено је да су наведена лица повезана лица у складу са одредбама Закона о преузимању акционарских друштава, а њихова повезаност је, између осталог, утврђена и на основу чињеница да су средства за куповину предметних акција на рачун брокерске куће за оба акционара извршена са рачуна друштва Virtual chanel ltd Чикаго, чији је власник и директор Naveen Aggarwall, да су акције стечене истог дана посредством истога берзанског посредника, да су налози за куповину акција дати у исто вријеме, са приближно истим количинама, да су акције стечене у истом правном послу приликом  друге емисије акција јавном понудом, да количина купљених акција у збиру представља преко 50% гласова на скупштини акционара и др. из чега произилази да су именована лица дјеловала заједнички у поступку куповине акција у друштву Крајина.
                Имајући ово у виду Комисија за ХОВ је у складу са одредбама Закона о преузимању акционарских друштава утврдила статус „повезаних лица“ који према наведеном закону дјелују заједнички:
а) ако су се изричито или прећутно, писмено или усмено споразумјели да заједнички дјелују у вези са стицањем акција емитента или у вези са остваривањем права гласа према емитенту или да онемогуће понудиоцу успјешност понуде за преузимање,
б) ако једно од њих држи акције за рачун другог или
в) ако их повезују околности у вези са стицањем акција.
                На основу ових чињеница Комисија за ХОВ је, у складу са наведеним законом донијела рјешење којим је обавезала именована лица на обавезу објављивања понуде за преузимање акционарског друштва, а које рјешење је постало правоснажно након одбијања као неосноване жалбе наведених лица.   Наведена лица су незадовољна овом правоснажном одлуком покренула управни спор пред надлежним, Окружним судом, у којем је такође њихова тужба одбијена као неоснована, а што је у коначници потврдио и Врховни суд Републике Српске.  Како наведена лица нису поступила по одлуци надлежног органа и по Закону о преузимању акционарских друштава, наступила је забрана, сходно одредбама истог закона, располагања гласачким правима, као и забрана отуђења акција емитента од стране њихових власника Naveen Aggarwall и Neete Gupta.
                Напомињемо да се забиљежбом овог рјешења на власничким рачунима акционара, не дира у њихова власничка права, они и даље остају власници акција, али им се онемогућавају управљачка права из ових акција, све сходно одредбама Закона о преузимању акционарских друштава и Закона о тржишту хартија од вриједности.
                У вези са наводима из писма Baker&McKenzie посебно смо истакли да у складу са чланом 30. став 1. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске број“ 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) Комисија за ХОВ одобрава проспект ако је емитент поднио благовремен, уредан и потпун захтјев и ако садржи све податке и прилоге прописане овим законом и правилником Комисије. У случају да су инвеститори претрпјели штету због нетачних података објављених у проспекту емитента, одговорност постоји код емитента, овлаштених лица емитента и ревизора.
                Наиме у складу са чланом 32. став 2 и 3. Закона о тржишту хартија од вриједности за истинитост, тачност и потпуност података објављених у проспекту одговорни су емитент, овлаштена лица емитента и ревизор, те иста лица и солидарно одговарају за штету која је настала због неистинитих, нетачних и непотпуних података у проспекту. Такође, у складу са чланом 32. став. 1. Закона о тржишту хартија од вриједности, издавањем рјешења о одобрењу проспекта Комисија потврђује да је емитент поступио у складу са одредбама овог закона и да проспект садржи све елементе утврђене законом и прописима комисије, те у складу са ставом 4. овог члана Комисија не одговара за истинитост, тачност и потпуност података у проспекту.
                С тим у вези, одобравањем проспекта за емисију хартија од вриједности Комисија не потврђује да су наведени подаци у проспекту тачни, истинити и потпуни, те у случају наступања штете за инвеститора Комисија не преузима одговорност. То је јасно назначено и у проспекту емитента „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука приликом друге емисије акција јавном понудом гдје је на страни 9. Проспекта наведено: „Лице одговорно за информације садржане у проспекту је директор Емитента. Такође у проспекту је јасно назначена и потписана изјава директора емитента слиједећег садржаја: „Предузевши све потребне мјере, изјављујем да су, према нашим сазнањима, информације у Проспекту и у посебном дјелу Проспекта за које смо одговорни у складу са чињеницама, као и да чињенице које би могле да утичу на истинитост и потпуност проспекта нису изостављене“.
                Инвеститор је имао и могућност провјере финансијских извјештаја и анализе пословања привредног друштва чије је акције намјеравао да купи.
                Надаље, Naveen Aggarwall је одлуком са Скупштине акционара од 15.01.2016. године именован за Предсједника Управног одбора друштва Крајина, након чега је у тој функцији управљао друштвом.             Тужбом коју је поднио заједно са Neete Gupta против Крајине, као акционар, истовремено је Управни одбор чији је он Предсједник донио одлуку да се са адвокатом закључи уговор о заступању који овлашћује адвоката да призна захтјев акционара Naveen Aggarwall и Neete Gupta
                Оваквим понашањем предсједника Управног одбора који је у очигледном сукобу интереса, прекршене су одредбе чланова 31. и 32. и 33. Закона о привредним друштвима, јер је злоупотребио своју функцију предсједника Управног одбора друштва да би омогућио себи лично материјалну корист.  
                Из наведених разлога, ИРБ је као акционар у друштву Крајина ради очувања интереса и друштва и осталих акционара против наведених лица Naveen Aggarwall и Neete Gupta поднио кривичну пријаву надлежном тужилаштву због злоупотребе овлаштења, несавјесног привредног пословања, пословне преваре.
                Због предузимања оваквих радњи надлежна Агенција за осигурања је рјешењем увела ванредну управу у друштву Крајина дана 20.07.2016. године, да би спријечила даље злоупотребе, умањење имовине друштва и спријечила даља оштећења акционара друштва.
                По налогу надлежног Окружног привредног суда од 31.01.2017. године заказана је и одржана ванредна Скупштина акционара друштва Крајина 21.04.2017. године,  на којој је разрјешен Управни одбор чији је  Предсједник био Naveen Aggarwall, а именован нови Управни одбор.
                С обзиром на то да је у вријеме одржавања ванредне скупштине акционара на снази било рјешење Комисије за ХОВ којим се забрањују гласачка права акционарима Naveen Aggarwall и Neete Gupta, из разлога раније наведених, исти нису имали право да учествују у одлучивању о приједлозима одлука на ванредној скупштини акционара.
                Предузимање оваквих мјера и радњи је било основано али и потребно да би се пословање друштва Крајина наставило, обзиром да управа под водством Naveen Aggarwalla није измиривала обавезе према добављачима, нити је исплаћивала штете корисницима осигурања, чиме су створене додатне обавезе друштву у смислу обавезе плаћања додатних судских трошкова, камата и сл., а нису благовремено ни исплаћиване зараде запосленим радницима, што је након укидања ванредне управе и именовања нове управе друштва исправљено, те друштво данас послује позитивно и редовно измирује своје обавезе према држави, радницима,  добављачима и корисницима осигурања, а што произилази из финансијских извјештаја друштва.
                Имајући у виду законске одредбе на основу којих су надлежни органи поступали, предузимали радње и доносили одлуке, неспорно је да су све одлуке надлежних органа донесене законито и да статус нити власничка права наведених лица ни на који начин нису угрожена, обзиром да имају исти статус као и домаћи акционари и као акционари било које треће државе.
                С тим у вези, није прекршен Споразум о заштити и унапређењу инвестиција који је Босна и Херцеговина закључила са Републиком Индијом ( а на који се Naveen Aggarwall и Neete Gupta позивају у допису и захтјеву за покретање арбитраже) , обзиром да је овим споразумом прописана обавеза недискриминације те третман који неће бити мање повољан од оног који држава уговорница одобрава инвестицијама својих властитих инвеститора или инвеститора било које треће државе.
                Из наведеног чињеничног стања, неспорно је да се држава, својим институцијама, органима и друштвима према Naveen Aggarwallu и Neete Gupti опходила у складу са законима који су на снази у Босни и Херцеговини а самим тим у складу и са преузетим обавезама из Споразума потписаног са Републиком Индијом.
                У вези примјене наведеног споразума, напомињемо да је Naveen Aggarwall у свим поступцима учествовао као страни држављанин, резидент Сједињених Америчких Држава, те је у свим поступцима користио пасош САД-а, па се на њега као америчког држављанина наведени споразум не може ни примјенити. Именована Neete Gupta је иступала као држављанин Републике Индије и са пасошем издатим од ове земље. 
                Овим споразумом је прописано, такође да било који спор који настане између ових уговорних страна, уколико се у року од шест мјесеци не може рјешити на пријатељски начин, уз сагласност односног инвеститора се може поднијети на рјешавање, у складу са законом уговоре стране која је допустила инвестицију пред те уговорне стране надлежне судске, арбитражне или административне органе.
                Дакле, из свих навода неспорно је да су органи ове државе поступали у складу са законским прописима ове државе, те је неспорно да именована лица Naveen Aggarwall и Neete Gupta нису поступили по налогу надлежног органа у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање  акционарског друштва Крајина осигурање а.д. Бања Лука, из којег разлога су им, у складу са законским прописима, до дана извршавање обавезе онемогућена гласачка и управљачка права у акционарском друштву Крајина у којем и даље посједују акција уписане на њихово име код Централног регистра ХОВ.
                Министарство унутрашњих послова Републике Српске је дана 24.02.2017. године Окружном тужилаштву Бања Лука поднијело извјештај о извршеном кривичном дјелу  против лица  N. A., због постојања основа сумње да je починио кривична дјела Злоупотреба службеног положаја или овлашћења из члана 347. став 3. и 4. и Прање новца из члана 280. став 2. у вези са чланом 20. Кривичног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 и 67/13).           
                Осим тога, дана 28.04.2017. године Окружном јавном тужилаштву Бања Лука поднесен је извјештај о почињеним кривичним дјелима број  против лица N. A. , М. Ј и   M. G.,  због постојања основа сумње да су, свако посебено, починили кривична дјела Злоупотреба службеног положаја или овлашћења из члана 347. став 3. а у вези са ставом 4. Кривичног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 и 67/13).
                Неприхватљиво је позивати се неосновано на одредбе међудржавног споразума, које би требале послужити у сврху злоупотребе права и захтјева за другачији, повлаштенији третман страних инвеститора од стране надлежних државних органа, институција и друштава у односу на домаће инвеститоре или инвеститоре трећих држава.  Наведеним лицима ни на који начин нису угрожена права загарантована Уставом ове државе као и законским прописима. Наведена лица погрешно тумаче одлуке надлежних органа којим им се на основу закона намеће, основано, одређена обавеза да то представља кршење или угрожавање њихових права.
                Све активности које су предузете од стране новог  Управног одбора Крајине,именованог 21.04.2017.године имале су за циљ да зауставе тренд негативног пословања и спријече блокаду рачуна и евентуално отварање стечајног поступка.
                Из финансијских извјештаја за првих шест мјесеци 2017 године видљиво је да наведено привредно друштво послује позитивно, да редовно исплаћује плате и доприносе те извршава обавезе према добављачима те плаћа штете. На овај начин заустављен је негативни тренд пословања и сачуван капитал свих акционара.
                Имајући у виду све наведено, неспорно је да су наводи о угрожавању права наведених лица као страних инвеститора, неосновани. Неоснован је и захтјев за покретање арбитраже, јер је за евентуалне спорове надлежно правосуђе у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
                Све правне радње које су предузимане након продаје акција привреднод друштва ,,Крајина осигурање а.д. Бања Лука,предузимане су од стране институција Републике Српске (Агенције за осигурање, Комисије за хартије од вриједности, Инвестиционо развојне банке, Министарства унутрашњих послова и др.) које су самосталне у свом раду у оквиру својих законских надлежности.
                Дописом Агенције за осигурање Републике Српске број 4.05-513-10-1/17 од 10.05.2017.године Naveen Aggarwall је још једном упознат са својим обавезама.                  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА